Woningbouwplan Hemmelweg aangepast

In de zomer van 2020 heeft een bestemmingsplan dat woningbouw op de plek van de volkstuintjes aan de Hemmelweg mogelijk moet maken ter inzage gelegen. Op het plan zijn 15 zienswijzen ingediend die ingaan op verschillende onderdelen van het plan. Als gevolg van de ingediende zienwijzen is het stedenbouwkundig plan zodanig aangepast dat het naar oordeel van de gemeente, meer aansluit op de maatvoering van de bestaande woningen en het nog onbebouwde, niet uitgegeven kavel aan de Hemmelweg 8. Zo staan er in het aangepaste plan geen starterswoningen meer naast dit kavel, maar een tweekapper en is naast de tweekapper een groenstrook van 6 meter opgenomen welke als verbinding dient tussen het groen in de bebouwde kom en het buitengebied.

Naast een andere verdeling van de woningen in het plangebied zal de maximaal toegestane goothoogte worden aangepast van 6,5 meter naar 3,5 meter, in lijn met de bestaande woningen aan de Hemmelweg. De maximale nokhoogte blijft 10 meter. Bovenstaand schetsontwerp van mogelijke starterswoningen binnen deze maatvoering, is door de gemeente opgenomen in de zienswijzenotitie.

Uit meerdere zienswijzen blijkt dat men woningbouw in Markelo liever op een andere plek ziet dan op de plek van de volkstuintjes. Hierbij wordt verwezen naar De Esch en de A. ten Hovestraat. Uit de reactie van de gemeente blijkt dat De Esch zich – in tegenstelling tot de volkstuintjes – niet bevindt binnen bestaand stedelijk gebied, voor De Esch is onder de noemer Markelo Noord ondertussen al wel een woningbouwplan in voorbereiding. Voor een locatie aan de Keppels wordt nog nader onderzoek gedaan naar mogelijke woningbouw. De locatie A. ten Hovestraat is inmiddels afgevallen als potentiële woningbouwlocatie.

Naast inhoudelijke opmerkingen over het plan bleek uit de zienswijzen dat de communicatie rondom de inloopbijeenkomst en procedure te wensen over liet. De gemeente geeft aan dat men geprobeerd heeft om open en duidelijk te communiceren over het plan, maar trekt de conclusie dat is gebleken dat dit beter en duidelijker had gekund.

Het college van burgemeester en wethouders heeft deze week besloten het aangepaste plan ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. Na vaststelling van het plan zullen de indieners van de zienswijzen van het besluit in kennis worden gesteld.