Colofon

Maarkelsnieuws brengt sinds 2007 dagelijks nieuws over en voor Markelo en haar inwoners. De website behoort toe aan de Stichting Maarkelsnieuws.

Contact
Nieuws en tips kunnen worden toegezonden aan redactie@maarkelsnieuws.nl. Ook persberichten en foto’s (max. 5 MB) zijn van harte welkom.

Redactie
Rutger Wissink, Marian Waanders, Marjan Noteboom, Henk Hondelink en Rick Morsink

Beeldmateriaal
Marjan Noteboom, Marian Waanders, Gerrit Smit en Arjen Keppels

Columns onsProat
Ernestine Schweig, Rinus Meulman, Robin Hartgerink en Debby Hargeerds.

Techniek
Rick Morsink (webmaster@maarkelsnieuws.nl)

Adverteren
Informatie over adverteren is verkrijgbaar via adverteren@maarkelsnieuws.nl of krijgt u door te bellen met Jeroen Meutstege (06 – 52 40 08 45).

Copyright

Op alle inhoud van deze website rust copyright. Stichting Maarkelsnieuws bezit als uitgever het copyright op al het gepubliceerde. Bij inhoud geleverd door andere partijen – zoals foto’s – ligt de copyright bij de leverancier van deze inhoud. Deze mag in geen enkele vorm of wijze overgenomen worden door anderen zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar. Ook is het niet toegestaan de naam van de website te gebruiken in ‘metatags’ van andere sites dan deze. Het tonen van inhoud van deze website binnen een frame is eveneens niet toegestaan, net als het inladen van inhoud in een andere website.

Postadres

Stichting Maarkelsnieuws
Grotestraat 2 Unit A
7475 AX  Markelo
administratie@maarkelsnieuws.nl

Overige gegevens Stichting Maarkelsnieuws

KvK: 62509675
Rabobank (IBAN): NL 44 RABO 0301 1345 02

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Stichting Maarkelsnieuws niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Stichting Maarkelsnieuws aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Stichting Maarkelsnieuws. Stichting Maarkelsnieuws kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Stichting Maarkelsnieuws kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Stichting Maarkelsnieuws garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.  De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Stichting Maarkelsnieuws behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Stichting Maarkelsnieuws is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.