Veel kleine plannen weer bij elkaar geveegd

Veel kleinschalige plannen in het buitengebied zijn weer bij elkaar geveegd in een veegplan zodat ze samen één ruimtelijke procedure doorlopen. Het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2020” ligt vanaf afgelopen donderdag ter inzage. Maar liefst 110 erven zijn onderdeel van het veegplan, waarvan 46 locaties in Markelo. Hiermee lijkt de animo om deel te nemen aan het veegplan ook steeds groter te worden. In 2018 werden er nog ‘slechts’ 20 plannen bij elkaar geveegd, in 2019 waren dat er al 91, waarvan 36 in Markelo. De veegplannen leveren zowel voor deelnemers als gemeente een besparing op in tijd en kosten. Met de veegplannen wil de gemeente het buitengebied leefbaar en vitaal houden voor de toekomst. De plannen in het Veegplan 2020 hebben onder meer betrekking op het toevoegen van rood voor roodwoningen, kleinschalige uitbreiding van niet-agrarische bedrijvigheid en ander gebruik van vrijkomende agrarische bebouwing (vab), bijvoorbeeld het toestaan van bewoning van karakteristieke schuren.

Naast deze plannen gaat het ook om planologische wijzigingen en/of reparaties die het bebouwingsbeeld niet aanpassen. Een voorbeeld hiervan is de wijziging van een agrarische bestemming in een woonbestemming zonder dat er verder een bouwplan is. In het Veegplan 2020 is veelvuldig gebruik gemaakt van de sloopvouchers. Door het inzetten van de sloopvouchers ontstaat ook de sloopverplichting. Dat betekent dat, als gevolg van dit veegplan,  in totaal circa 20.000 m2 aan leegstaande agrarische bebouwing zal worden gesloopt.

Het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2020” ligt ter inzage tot en met woensdag 12 mei 2021. Een ieder kan binnen deze termijn een zienswijze indienen.