Veegplan 2019 ter inzage

Voor veel particuliere initiatieven is vaak een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Vorig jaar heeft de gemeente voor het eerst plannen bij elkaar ‘geveegd’ in een zogenaamd veegplan. Dit is een bestemmingsplanwijziging voor meerdere locaties in één procedure. Dit was een groot succes zodat de gemeente ook dit jaar een veegplan heeft opgezet. Het Veegplan 2019 ligt vanaf deze week ter inzage. Initiatiefnemers moeten zelf zorgen voor de onderbouwing van het plan, waarna de gemeente het na toetsing opneemt in het veegplan.Het Veegplan 2019 bevat maar liefst 89 aanvragen voor aanpassingen in het bestemmingsplan. Dat betekent dat 89 gezinnen in het buitengebied van gemeente Hof van Twente, hun erf willen gaan verbeteren. De gemeente heeft elke aanvrager bezocht, de plannen besproken en bekeken wat er mogelijk is. De aanvragen zijn voor plannen met relatief beperkt effect op de omgeving. Denk dan aan het opknappen van verouderde gebouwen of het slopen van oude schuren. Het Veegplan 2019 ligt ter inzage tot en met woensdag 21 augustus. Daarna worden de zienswijzen verzameld en voorzien van een reactie van de gemeente. Vervolgens wordt het veegplan aangeboden aan de gemeenteraad voor besluitvorming.

Het buitengebied is volop in beweging. Gemeente Hof van Twente wil graag partner zijn in ontwikkeling, initiatieven ondersteunen én mogelijk maken. Eén van de manieren waarop de gemeente dat doet is het Veegplan voor het buitengebied. Dit doen zij om het buitengebied leefbaar en vitaal te houden voor nu en de toekomst. Initiatieven die niet passen in het geldende bestemmingsplan worden in dit Veegplan ‘bij elkaar geveegd’ en daarvoor wordt één ruimtelijke procedure doorlopen. Dit levert een kosten- en tijdbesparing op voor zowel de aanvrager als de gemeente. Op dit moment werken wij aan de uitwerking van het tweede Veegplan. In dit bericht informeren wij u over de voortgang van dit tweede Veegplan en het mogelijk opstarten van het derde Veegplan.

Veel animo
In februari van dit jaar informeerden wij u over het grote aantal aanmeldingen voor het Veegplan 2019. De aanmeldingen hadden ondermeer betrekking op het toevoegen van rood-voor-rood woningen in het buitengebied, kleinschalige uitbreiding van niet-agrarische bedrijvigheid en ander gebruik van vrijkomende agrarische bebouwing(vab). In de periode tot nu hebben de deelnemers erfinrichtingsplannen en haalbaarheidsonderzoeken aangeleverd. Bij de erfinrichtingsplannen gaat het vaak om een groene inpassing. Iedere ontwikkeling op dat gebied draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied. Deze rapporten samen maken deel uit van het Veegplan 2019. Op maar liefst 89 erven wordt de bestemming gewijzigd. Ook zijn er ambtelijke wijzigingen van het bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente meegenomen.

Sloopvouchers
In de gemeente Hof van Twente is het mogelijk om voor stallen, kapschuren en soortgelijke agrarische bouwwerken, die niet meer in gebruik zijn, een sloopvoucher te krijgen.Deze sloopvoucher kan worden ingezet om op eigen erf een nieuw bouwplan te realiseren.De sloopvoucher kan ook worden verhandeld, zodat de nieuwe eigenaar een ontwikkeling inhet buitengebied kan realiseren. Een sloopvoucher kan bijvoorbeeld worden benut voor de bouw van een compensatiewoning, het vergroten van een bestaande woning en/of de uitbreiding van kleinschalige niet-agrarische bedrijven.In het Veegplan 2019 is veelvuldig gebruik van de sloopvouchers gemaakt. In totaal wordt circa 30.000 m2 te slopen agrarische bebouwing ingezet. Door het inzetten van de sloopvouchers ontstaat ook de sloopverplichting. Dat betekent dat als gevolg van dit veegplan in totaal ca 30.000 m2 aan leegstaande agrarische bebouwing wordt gesloopt binnen afzienbare tijd.

Veegplan 2020
Gezien de getoonde belangstelling voor de eerste twee versies van het veegplan overweegt de gemeente in het najaar van 2019 een derde Veegplan voor het buitengebied voor te bereiden. Heeft u een kleinschalig plan waarvoor de bestemming moet worden gewijzigd dan kunt u zich nu al aanmelden bij de gemeente.