Ontwerp herinrichting Grotestraat ter inzage

Het voorlopige ontwerp voor de herinrichting van de Grotestraat in Markelo is klaar. Op dit moment wordt de procedure voor de herinrichting voorbereid. De uitvoering begint naar verwachting in september 2021 en is, als alles meezit eind 2021, begin 2022 klaar. De tekening voor de herinrichting is vanaf 4 december in te zien op de website van de gemeente Hof van Twente. In combinatie met de herinrichting legt de gemeente meteen een hemelwaterriool aan in de Grotestraat en wordt onderzocht in hoeverre het verfraaien van het Kaasplein met de herinrichting van de Grotestraat kan worden meegenomen.

 In de afgelopen periode zijn de voorbereidingen voor de uitvoering van het project in gang gezet. Verschillende onderzoeken zijn inmiddels afgerond: Bodemonderzoek, onderzoek naar de vitaliteit van de monumentale bomen op het Kerkplein en een inmeting van het projectgebied.

Daarnaast zijn verschillende zaken in kaart gebracht zoals verwachtingen in het kader van archeologie en niet gesprongen munitie in het gebied. Ook is een gesprek gevoerd met de nutsbedrijven die kabels en leidingen hebben liggen in dit gebied en worden/ zijn er sleuven gegraven om de exacte ligging van kabels en leidingen te controleren/ vast te stellen.

Het voorlopig ontwerp
Begin 2018 heeft Goudappel Coffeng een ontwerp uitgewerkt, waarbij de uitstraling van een doorgaande weg wordt aangepast naar een pleinomgeving. Er komt meer ruimte voor voetgangers, terrasjes en groen en de Martinuskerk wordt een centraal middelpunt. Dit ontwerp, dat samen met de klankbordgroep tot stand is gekomen, is de basis geweest voor de verdere uitwerking van het plan. Op de website van de gemeente is het voorlopig ontwerp in te zien.

Parkeren
Tijdens de ontwerpsessies is uitgebreid gesproken over het ongewenste parkeergedrag in de Grotestraat en over een gewenste blauwe parkeerzone. In het plan is dan ook een blauwe parkeerzone bij de Kaaswinkel en de pinautomaat opgenomen. Na verloop van tijd wordt er een nieuw parkeeronderzoek gedaan. De uitkomst van dit parkeeronderzoek kan aanleiding zijn om een grotere blauwe zone te overwegen. Er komen in de Grotestraat parkeerverwijzingen naar de verschillende grotere parkeerterreinen.

Aanleg hemelwaterriool in de Grotestraat
De gemeente legt tegelijk met de herinrichting een hemelwaterriool aan in de Grotestraat. Dit riool wordt een belangrijke afvoerstructuur om het regenwater dat niet in de bodem zakt, af te voeren naar het oppervlaktewater. Het hemelwaterriool wordt naast het bestaande riool aangelegd. Door de aanleg te combineren met de herinrichting van de Grotestraat wordt er efficiënt gewerkt en is er maar één keer overlast. Hiermee is de ruimte dan meteen klimaatbestendig ingericht.

Verfraaien Kaasplein combineren met de herinrichting van de Grotestraat
Een andere ontwikkeling is het initiatief van de Dorpsraad Markelo om de aanblik van het Kaasplein aan te pakken. De wens is om het kale, grote gedeelte van het Kaasplein te verbeteren. Daarmee is het terrein ook aantrekkelijk wanneer het niet in gebruik is als feest- of evenemententerrein. Samen met Stichting De Kaasfabriek Markelo, verschillende ondernemers, Stichting Markelo Promotie en de gemeente is een voorstel uitgewerkt en in het ontwerp opgenomen. Met het idee voor verbetering van het Kaasplein wordt het centrumgebied van Markelo nog mooier en is er voldoende ruimte om activiteiten te ontplooien.

Het idee is om de houten bloembakken te vervangen door grote plantenbakken met vaste struiken/ bomen op het plein. De bakken kunnen wanneer het nodig is, verplaatst worden.

De huidige parkeerplekken zijn niet goed aangegeven en de geparkeerde auto’s blokkeren het zicht naar het plein en De Kaasfabriek. Deze parkeerplekken gaan naar de buitenrand van het plein met een duidelijke parkeervakaanduiding. Ook zal iets gedaan worden aan de verlichting op het plein omdat het daar nu erg donker is. Met het plaatsen van een aantal straatlantaarns wordt dit opgelost. De pekelbaden vallen buiten dit plan. De gemeente Hof van Twente is samen met Stichting De Kaasfabriek bezig met de financiering van een soccerveld en freerun toestellen in de pekelbaden.

De Dorpsraad en de gemeente zien kansen om de verbetering van het Kaasplein mee te nemen bij de herinrichting van de Grotestraat. Bekeken wordt of dit past binnen de financiële kaders van het project herinrichting Grotestraat. Er bestaat op dit moment een reële kans. In het voorjaar van 2021 weten we of dit daadwerkelijk lukt. Als in het voorjaar van 2021 blijkt dat dit niet lukt, dan betekent het niet meteen dat het Kaasplein niet kan worden verfraaid maar wel dat andere wegen moeten worden gezocht om de ideeën uit te kunnen voeren.

Planning
De planning is om in september 2021 met de herinrichting van de Grotestraat in Markelo te beginnen. De uitvoering duurt plusminus 4 maanden. De nutsbedrijven willen ook nog werkzaamheden uitvoeren. Hierover worden nog gesprekken gevoerd wat zij precies van plan zijn en hoe en wanneer de werkzaamheden plaatsvinden.

Reageren op voorlopig ontwerp
De tekening met het voorlopig ontwerp voor de herinrichting en het verfraaien van het Kaasplein, is in te zien op de website van de gemeente www.hofvantwente.nl vanaf 4 december. Een reactie sturen kan tot uiterlijk 22 december 2020.

Meer informatie
Contactpersoon is de projectleider uitvoering, M. Harbers, tijdens kantoortijden bereikbaar op telefoonnummer 0547-858585 of per email op m.harbers@hofvantwente.nl.