Woningbouwplan Stokkum ter inzage

Vanaf vandaag tot en met 8 april 2020 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Hof van Twente, herziening Stokkumerweg ong. Markelo’ bij de gemeente ter inzage. Op een onbebouwd agrarisch perceel aan de Stokkumerweg hebben initiatiefnemers het plan om 10 woningen te realiseren. Om dit mogelijk te maken, is het noodzakelijk de agrarische bestemming om wordt gezet naar een passende woonbestemming. Daarin voorziet de herziening van het bestemmingsplan dat nu ter inzage ligt. Het concrete voornemen betreft het omzetten van het agrarische perceel naar een woonperceel voor tien woningen. Het gaat om 2 vrijstaande woningen, 4 2-onder-1-kapwoningen en een blok met 4 aaneen gebouwde woningen. De woningen worden met de voorgevel georiënteerd op de Stokkumerweg. De mogelijkheid bestaat om de woningen zodanig te situeren dat er sprake is van een verspringende voorgevelrooilijn. De te bouwen woningen mogen indien het bestemmingsplan conform ontwerp wordt vastgesteld bestaan uit twee bouwlagen met zadeldak.

Het oorspronkelijk plan bestond uit een plan voor twintig woningen. Dat werd vorig jaar al teruggebracht naar tien. Het is overigens nog niet zeker of deze 10 woningen gebouwd mogen worden. In eerste instantie mogen er slechts acht woningen gerealiseerd worden omdat voor de overige twee woningen nog voldoende sloopmeters moeten worden ingebracht. Voor deze twee extra woningen in deze herziening van het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. De locatie wordt op zorgvuldige wijze ingepast op basis van een opgesteld inrichtingsplan. Het perceel zelf maakt geen onderdeel uit van het beschermd dorpsgezicht maar ligt prominent aan de Stokkumerweg en heeft een visuele verbinding met het omringende landschap. Bij de inrichting van het perceel is daarom aansluiting gezocht bij de karakteristieken van het kampenlandschapstype, en het karakter van het oude dorp. Omdat het omgevingsgeluid hoger ligt dan is toegestaan voor dergelijke woningen is voor de locatie ook een hogere grenswaarde voor geluid nodig. Een ontwerp hiervoor ligt tegelijk met het bestemmingsplan ter inzage.