Schaapskudde zet in op biodiversiteit

Met het inzaaien van winterrogge heeft de Stichting schaapskudde Hof van Twente een akkertje op de Borkeld in gebruik genomen. Deze akker wordt gepacht van Staatsbosbeheer. Schaapherder Jos Duurland vertelt: “Het is al lang een grote droom van ons om meer te doen aan soortenrijkdom (biodiversiteit) als alleen begrazen met de schaapskudde.  De toekomst van onze schaapskudde zien wij als onderdeel van het extensieve gemengd bedrijf: Heideboerderij”.

Heidevelden zijn ontstaan door schapen begrazing. Daarom ziet de Stichting Schaapskudde Hof van Twente, de schaapkuddes niet primair als beheermaatregel, maar als onderdeel van de Heideboerderij die zorgt voor een integraal beheer van de kostbare natuurgebieden in combinatie met kleinschalige akkertjes. De taak van de kudde verandert dan van het uitsluitend begrazen van de heide in het transporteren van voedingsstoffen van de heide naar geïntegreerde akkertjes, om zo tot een verschraling van de heide te komen. De schapen worden na de dagelijkse begrazing ’s nachts ondergebracht in een met plaggen gevulde potstal.

De incidenteel op de akker gebrachte, verteerde potstal bodem functioneert als compost en is voornamelijk een bodemverbetering, om water vast te houden, in plaats van als stikstofbemesting. Dat is bijzonder belangrijk voor de hier in Twente alom aanwezige arme dekzandgronden zeker met de huidige toenemende droogte. De combinatie van verschraalde heide en lokale, extensief beheerde akkertjes met bloemrijke akkerranden zorgen voor meer biodiversiteit. Met dit pilot project maakt Stichting Schaapskudde Hof van Twente hier een eerste begin aan.

Jos geeft aan dat de stichting niet gelooft dat kleinschalige extensieve landbouw een vervanging kan zijn van de uiterst efficiënte grootschalige landbouw/veeteelt. “Deze ontstond halverwege de 20e eeuw door onder meer heideontginningen, ruilverkavelingen en verglazing. Het heeft ons veel goeds gebracht, maar er zijn ook nadelen, zoals uitputting van de bodem, verzilting en afname van de soortenrijkdom in flora en fauna. Daarom zoeken wij expliciet naar samenwerkingen om verbinding tussen intensief en extensief beheer tot stand te brengen’, aldus Jos. In dit pilot project werkt de schaapskudde samen met Staatsbosbeheer, Gemeente Hof van Twente, Loonbedrijf Markvoort en Stichting Markelokaal, stichting Stadslandbouw Hof van Twente en Stichting stadsbrouwerij Goor.