Nieuwe proeftuin Mineral Valley

Het project ‘Mineral Valley’ start naar aanleiding van vragen en initiatieven in het najaar met een nieuwe proeftuin. Deze proeftuin is gericht op het verbouwen van een vanggewas in snijmais. Een vanggewas wordt na het verbouwen van een hoofdgewas gezaaid, met de bedoeling om de uitspoeling van meststoffen uit de grond te voorkomen.  Het voorkomen van stikstofuitspoeling wordt de laatste jaren het meest genoemd als reden voor de teelt van een vanggewas. Mineral Valley vindt echter dat een vanggewas vooral een groenbemester is, die bij kan dragen aan de vitaliteit en vruchtbaarheid van de bodem.

Er leven veel vragen bij boeren over het optimaliseren van de teelt van een vanggewas. Wat is het juiste zaaimoment? Welke soort, of eventueel mengsel, is het meest geschikt na de maisoogst of als onderzaai/bijzaai? Ook over het vernietigen van het vanggewas bestaan veel meningen. Voor het komende najaar wil Mineral Valley daarom graag met een groep van minimaal acht snijmaistelers aan de slag om praktijktoepassingen te vergelijken. In de proeftuin bepalen de deelnemers zelf welke proeven of testen ze gaan uitvoeren. Voorbeelden kunnen zijn onderzoek naar het effect van het beweiden van een groenbemester met schapen, het telen van een bloemenrijk nagewas, het inzetten van een mengsel met klaver of het doorzaaien van het onderzaairesultaat.

Naast het doel om het resultaat van het vanggewas te optimaliseren wordt er ook gekeken naar de beste strategie om een vanggewas onder te werken. Hebt u ideeën over en/of wilt u werken aan de optimalisatie van de teelt van vanggewassen? Geef u dan voor 15 augustus 2019 op per mail via of neem contact op met Jos Westerhof.