Vechtstromen stelt verbod grondwaterontrekking in

Waterschap Vechtstromen waar Markelo voor een deel onder valt, heeft met ingang van 1 augustus 2019 een verbod op het onttrekken van grondwater voor beregening en bevloeiing in kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden en de gebieden in een zone van 200 m rondom deze kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden ten zuiden van de Overijsselse Vecht ingesteld. Gelet op de aanhoudende droogte in het beheergebied van waterschap Vechtstromen, is het verboden grondwater te onttrekken. Deze gebieden zijn weergegeven op de website van Vechtstromen. Het waterschap voert de komende periode extra toezicht uit. Wanneer een overtreding wordt geconstateerd zal direct handhavend worden opgetreden.

Als gevolg van de voortdurende droogte in het beheergebied van het waterschap, is er een toenemende waterschaarste die invloed heeft op de grondwaterstand, zoals uit metingen van het waterschap blijkt.

In kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden kan dit bijdragen aan langdurige en mogelijk onherstelbare schade daaraan. Met dit verbod wordt beoogd een verdere daling van de grondwaterstand te voorkomen om langdurige en mogelijk onherstelbare schade aan kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden, in de op de bij dit besluit behorende kaart weergegeven gebieden, zoveel mogelijk te voorkomen.

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft, op basis van de Keur waterschap Vechtstromen, de bevoegdheid een verbod in te stellen op het onttrekken van grondwater als de waterkwaliteit en/of -kwantiteit in het geding is.

Dit verbod geldt alleen voor het onttrekken van grondwater dat wordt gebruikt ten behoeve van beregening of bevloeiing. Het verbod wordt ingetrokken als het neerslagtekort onder de 250 mm komt en een dalende tendens laat zien. Hiervoor zal door dagelijks bestuur een nieuwe besluit moeten worden genomen.