Gemeente verkent woningbouwlocaties

Dronefoto’s: Gerrit Smit

Uit marktverkenning is gebleken dat er in Markelo behoefte is aan ongeveer 100 woningen voor de komende tien jaar. “Deze uitbreiding is noodzakelijk om de kern van Markelo vitaal en leefbaar te houden”, geeft wethouder Wim Meulenkamp aan. De gemeente heeft daarom verkennend onderzoek gedaan naar mogelijke plekken waar nieuwe woningen kunnen komen in Markelo. Dit onderzoek levert een aantal plekken op binnen de kernen (inbreiding). Zo zijn de locaties de Keppels en de Welp in beeld voor woningbouw maar ook de omgeving van de volkstuintjes aan de Hemmelweg en De Esch III zijn bij de gemeente in beeld om woningen te realiseren. Omdat de inbreidingslocaties samen niet genoeg plek bieden, wordt ook naar uitbreiding zoals De Esch III gekeken. In dit stadium is er nog niet meer informatie bekend over de invulling van de locaties. Het onderzoek is een eerste stap. Hierna volgt de ruimtelijke procedure waarbij bekeken wordt op welke wijze de omwonenden betrokken kunnen worden.

Voor de genoemde locaties in Markelo wordt dit jaar bekeken of het mogelijk is om deze in procedure te brengen waarbij de plannen voor de Keppels, waar 9 woningen zullen komen momenteel zijn gestart. De grond die de gemeente hier op het oog heeft is deels in handen van een projectontwikkelaar en deels van de gemeente. Voor de overige locaties geldt dat het grond betreft van de gemeente. Met klem geeft wethouder Meulenkamp aan dat er in dit stadium nog niet meer informatie bekend is over de plannen. Meulenkamp vindt het belangrijk om de plannen in een vroeg stadium in het gehele proces naar buiten te brengen en in gesprek te gaan met belanghebbenden. De verkenning is de eerste stap om te komen tot een goede mix van nieuwe woningen. De vervolgstap is het bekijken van de eventuele mogelijkheden op deze locaties, voor welke doelgroep daar ruimte is en aan welke voorwaarden voldaan moet worden. De bouw van starterswoningen op de locaties sluit Meulenkamp dan ook zeker niet uit en hij benadrukt dat het CPO project voor jongeren op dit moment loopt en dat zij zich hier voor kunnen aanmelden. Daarnaast staan er 150 geïnteresseerden op de kaveluitgiftelijst van de gemeente voor een bouwkavel in Markelo.

“We starten dit jaar met gesprekken en aanvullende onderzoeken en zullen met omwonenden afstemmen hoe de ontwikkeling van de mogelijke bouwlocaties plaatsvinden. Hierna gaat de ruimtelijke procedure van start met daarin de mogelijkheid om te reageren”, aldus Meulenkamp.

Op de beschikbare inbreidingslocaties in Markelo kunnen onvoldoende woningen gebouwd worden. Daarom zal op termijn ook ruimte gevonden moeten worden buiten de bebouwde kom. De gemeente is voornemens om hierover in gesprek te gaan met de Dorpsraad Markelo.