Netwerkvereniging voor Markelose ondernemers

Tijdens de Algemene Ledenvergadering die gisteravond plaatsvond bij Bistro de Tasca heeft Erna Bönhke de voorzittershamer van de Ondernemersvereniging Markelo officieel overgedragen aan Jan Thale Haanderinkman. Dit gebeurde nadat alle formeel nog zittende bestuursleden van de OVM afgetreden waren en de aanwezige leden ingestemd hadden met de voorgedragen kandidaten die een nieuw bestuur zullen gaan vormen. Een formele statutenwijziging om een doorstart mogelijk te maken naar Ondernemend Markelo kon niet worden doorgevoerd daar niet voldoende leden aanwezig waren om dit volgens de regels door te voeren. Hiervoor is een tweede vergadering nodig die zal plaatsvinden op donderdag 22 maart bij Zalencentrum De Haverkamp. 

De statutenwijziging is van belang om het mogelijk te maken ondernemers met enige binding met Markelo lid te laten worden van Ondernemend Markelo. Zo hoopt de vereniging dat ook agrariërs, en ZZP ‘ers lid worden van de nieuwe netwerkvereniging.

De huidige Stichting Markelo Promotie is te veel verweven met de huidige ondernemersvereniging. Ook dit bestuur zal aftreden en kan rekenen op een aantal enthousiaste ondernemers die inmiddels hebben aangegeven hun schouders onder deze vereniging te willen zetten. Het SMP zal hierdoor afzonderlijk en onafhankelijk van Ondernemend Markelo als een paraplu boven de te organiseren activiteiten van de diverse groepen ondernemers en of zelfs verenigingen gaan functioneren.

“Willen we ervoor zorgen dat Markelo als mooiste kern bloeiend blijft binnen gemeente Hof van Twente, dan zullen we hoognodig afscheid moeten nemen van wat is geweest en ons gaan richten op de toekomst waarbij we een vereniging gaan creëren die is aangepast aan de huidige tijd”, geeft een bestuurslid aan van de nieuwe netwerkvereniging. Veel aanwezige ondernemers maakten onmiddellijk van de mogelijkheid gebruik zich als lid in te schrijven van Ondernemend Markelo.

Met het oog op de huidige aanpassingen van de ondernemersvereniging zijn een aantal ondernemers al gestart met het organiseren van de Maarkelse Lente die gepland staat op zondag 29 april. Met een nieuw plan van aanpak waarbij de commissie zich zelf zal moeten bedruipen wordt op een creatieve manier invulling gegeven en vorm gegeven aan dit jaarlijkse evenement in het Markelose centrum.