Politieke partijen staan op scherp

Met de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart in zicht zijn de politieke partijen actief. Zo organiseert de VVD Hof van Twente op woensdag 14 februari vanaf 16.00 uur tot 18.00 uur in Zaal Witkamp in Laren een agrarische bijeenkomst met Europarlementariër Jan Huitema. Hiermee wil deze VVD afdeling aangeven het belangrijk te vinden dat er geluisterd wordt naar de agrariërs in de gemeente. Zeker nu deze sector te maken krijgt met enorme veranderingen. Op deze avond zullen ook Wim Meulenkamp, wethouder en tevens lijsttrekker van gemeente Hof van Twente, Jan Markink vanuit zijn functie als Gedeputeerde provincie Gelderland en Erik Haverkort vanuit zijn functie als lijsttrekker van de gemeente Lochem aanwezig zijn.  Maar ook zullen er meerdere politieke landbouwvertegenwoordigers aanwezig zijn van de Provinciale Staten Overijssel en Gelderland. “Aanmelden voor deze avond is niet nodig, een ieder is van harte welkom”,  geeft Gerda Bruins aan namens de VVD Hof van Twente. 

D66 organiseert samen met de Partij van Arbeid, GroenLinks en de SP een discussieavond op 6 maart in De Reggehof. De partijen zullen hier gaan debatteren over Duurzame Voedselproductie in Hof van Twente. Enkele sprekers geven hier hun visie op de belangrijkste stappen die volgens hen moeten worden genomen om tot een duurzame voedselproductie te komen in het licht van de huidige ontwikkelingen in de agrarische sector en waarbij de kwaliteit van leefbaarheid en het landschap in het buitengebied van Hof van Twente ook belangrijke aspecten zullen zijn. Vanuit diverse invalshoeken zal het onderwerp worden belicht door onder meer Tjeerd de Groot (Tweede Kamer lid D66) en Arjan Bonthuis (LTO
Nederland). Ook sprekers namens Natuur en Milieu Overijssel en Provincie Overijssel zullen tijdens deze avond een bijdrage leveren. In het tweede deel van de avond wordt een forumdiscussie gehouden, waarbij de sprekers onderling en met het publiek in gesprek gaan over de aangedragen
onderwerpen. Iedereen met belangstelling voor dit onderwerp is hiervoor van harte uitgenodigd. De inloop is vanaf 19.30 uur. De avond start om 20.00 uur.

Afgelopen zaterdag was de SP Hof van Twente in Markelo om daar de inwoners van Markelo te vragen naar hun mening over hun het dorp en de wijk. Een deel van de SP’ers stond met een stand in het centrum, terwijl een ander deel de wijk rond Obs De Zwaluw introk, waarbij mensen aan de deur hun verhaal konden doen. De meeste Markeloërs die reageerden bleken over het algemeen tevreden met hun leef- en woonomgeving. Een flink deel ziet de ABZ-fabriek wel graag uit het dorpsbeeld verdwijnen. Een ander veel genoemd onderwerp dat aandacht van politiek en bestuur zou moeten hebben is het verbeteren van de verkeerssituatie in het centrum. Een derde vaker gemaakte opmerking betreft de ten Hovestraat waar mensen de voorgenomen woningbouw jammer vinden. Andere genoemde zaken waren meer aandacht voor zonnepanelen en energiebesparende maatregelen die de woningbouwvereniging zou moeten nemen, de slechte staat van sommige trottoirs en het rigoureuze snoeiwerk dat onlangs heeft plaats gevonden. Over twee weken op zaterdagmorgen 3 maart is de SP nogmaals in Markelo aanwezig om te horen wat er leeft onder de Markelose bevolking.

Na de bijeenkomst die de PvdA afgelopen dinsdag organiseerde is PvdAér Herman Wevers van mening dat er in de toekomst meer transparantie bij projecten als het Kaasplein nodig is. Herman Wevers gaf als kandidaat raadslid van de PvdA aan dat naar zijn mening in de communicatie tussen bevolking en de huidige initiatiefnemers het nodige is mis gegaan. “Mijn partij wil zeker ook in de toekomst inwoners van de kernen veel meer ruimte bieden om zelf invulling te geven aan dit soort belangrijke werken in een plaats maar we moeten dan als Raad wel garanderen dat inwoners van het begin tot het eind volledig betrokken worden bij zo’n project. De Dorpsraad Markelo stelde terecht aan de orde dat de Raad altijd verantwoordelijk blijft, als bewoners onvoldoende aan de bak komen in dit soort processen. Wij zijn misschien iets te voorzichtig geweest om in te grijpen in dit proces omdat we het juist aan de inwoners van Markelo wilden overlaten. Voor mijn partij is het wel een leerschool dat we  moeten blijven bewaken of dat dan ook voldoende gebeurd”, geeft Wevers aan.