Oude Toren: Wonderlijk bericht

Foto: De Galgenbelt waarop in 1890 deze uitkijktoren De Bevedere is gebouwd. Op deze belt stonden drie galgen waar de ter dood veroordeelden werden opgehangen en later begraven. Bij de bouw van de toren zijn vele geraamtes opgegraven. 

In de Provinciale Overijsselsche en Zwolsch Courant van 21-7-1871 vonden de medewerkers van de Stichting Heemkunde Markelo een wonderlijk bericht dat een groot aantal vragen oproept. Wij willen u dit bericht niet onthouden er plaatsen het hierbij, in de hoop dat er ter zijner tijd een reactie op komt.

Voor korten tijd vond men bij gelegenheid dat er eenige vertimmering zou plaats hebben in eene boerenwoning der gemeente Markelo (Overijssel), onder het uit den vloer weggegraven zand, eene oude gouden munt. Hierdoor opmerkzaamheid opgewekt, ging men aan het zoeken en vond nu nog zes anderen. Bovendien werden nog gevonden de scherven van eener aarden kan, een groot slagersmes, twee stalen breekijzers en een hoefijzer. Uit den vloer van een aangrenzend vertrek dolven de gravers onderscheidene beenderen op, waarschijnlijk van een mensch. In den beginne meenden zjj dit ook en hielden ze daarom zorgvuldig bijeen, zoodra zij echter uit den vorm van een dezer meenden te moeten twijfelen, werden ze terstond weggeruimd.

Daar reeds een aanzienlijke hoop zand weggekruid was, eer men iets had opgemerkt, is het waarschijnlijk, dat nog wel meer munten zullen gevonden worden, zoodra dit over het weiland zal worden gestrooid. Meer dan een oude herinnert zich bij deze gelegenheid, dat in zijne jeugd nog gesproken werd van een veel vroegeren tijd in genoemd huis twee zeer ter kwader naam en faam bekende personen, onder de (valsche?) namen van “Santienen” en “Koldenmorgen” hadden opgehouden, die ten slotte voor hunne euveldaden hadden moeten boeten en de laatsten geweest zijn, welke hier op een der omliggende heuvels “den Hemmel (Himmelgerechtplaats) zijn gevonnist en op den nabijgelegen “Galgenbelt” zijn gehangen.