- Maarkelsnieuws.nl - https://www.maarkelsnieuws.nl -

Meer aandacht biodiversiteit

De gemeente Hof van Twente wil samen met inwoners en ondernemers aan de slag om de biodiversiteit in de gemeente te versterken en heeft hiervoor Programma biodiversiteit Kleur-Rijk-Leven in de Hof opgesteld. Hierbij is de verbinding gezocht met uitdagingen in de landbouw en het gebied van klimaat met als basis een gebiedsgerichte aanpak zodat initiatieven en maatregelen elkaar versterken. Voor het programma is informatie opgehaald bij inwoners en ondernemers en is tevens gebruik gemaakt van de ervaringen bij projecten. In Markelo Noord hebben 20 eigenaren zich verenigd in het Duurzaam Initiatief Markelo Noord. Dit initiatief heeft al een aantal (pilot)projecten opgestart in het kader van de biodiversiteit.

De 20 grondeigenaren bestaan uit 14 melkveehouders, een paardenmanege, een jongveeopfokker en 4 akkerbouwers. Het bestuur van deze nieuwe vereniging wordt gevormd door voorzitter Harrie Veltkamp, penningmeester Rinus Nitert, secretaris Henk Brummelman en bestuursleden Arjan Zandvoort en Henrik Vruwink. De groep heeft zich verenigd om samen te werken aan een duurzame toekomstbestendige landbouw. Samen willen ze zich inzetten voor meer biodiversiteit, een beter leefgebied voor weidevogels en gezond bodembeheer. Ook willen de leden bijdragen aan de klimaatdoelstellingen die door de agrarische sector behaald moeten worden.

Om deze doelen te behalen zijn er verschillende projecten opgestart: akkerranden, kruidenrijk grasland, weidevogelbeheer, verbouwen alternatieve gewassen, gezond bodembeheer en verlaging van de uitstoot van NH3 en CO2. Meer informatie over de vereniging en haar projecten is te vinden op de website van het Duurzaam Initiatief Markelo Noord.

De gemeente Hof van Twente wil met het Programma biodiversiteit Kleur-Rijk-Leven de soortenrijkdom in de Hof behouden en vergroten. Daarnaast moeten de boeren er een verdienmodel uit kunnen halen, inwoners zich gelukkiger voelen in een gezonde en bloemrijke omgeving en recreanten graag naar de Hof komen en verblijven. Daarnaast is meer groen belangrijk voor klimaatadaptatie. Redenen genoeg om als groene plattelands gemeente aan de slag te gaan met een programma gericht op versterking van de biodiversiteit.